Tüzüğümüz

EHL-İ BEYT İNANCINI ARAŞTIRMA YAŞATMA VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1-Derneğin Adı:’’Ehl-İ Beyt İnancını Araştırma Yaşatma Ve Sosyal Dayanışma Derneği’’ dir.

Derneğin merkezi Tuzla-İstanbul’dadır.

Dernek,yurt içinde yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, Ehl-i Beyt İnancını, düşüncesini,yaşadığı tarihten bu yana yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak, dernek üyeleri arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmek, iananç(Cemevi) ve kültür evleri yapmak, Ehl-i Beyt inancını düşüncesini ve kültürünü tanıtmak,ihtiyaç sahiplerine maddi manevi destek sağlamak,öğrenim çağındaki çocuklara burs, vb. imkanlar oluşturmaya çalışmak üyelerin iyi ve kötü günlerinde (düğün, cenaze, hastalık vb.) destekçisi olmak amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülcek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

1-Faaaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge,dökümen ve yayınları temin etmek,dökümantasyon merkezi oluşturnak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,her türlü teknik araç ve gereci,demir baş ve kırtasiye malzemlerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplma,faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinde ve yurt dışında bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devamı ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi,ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmlarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak,kira vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere,benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirikmesi için gerek görülmesi halinde,5072 sayılı Dernek Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere,kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üylerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgili bulunan veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum alanlarda ,diğer derneklerle veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek,sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlmleri

Madde 3- Fill ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için bu koşul Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazoyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri,derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi manevi bakımdan önemli destek sağlanmış bulunanlar yönetim kurulu karar ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneği şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır.Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikm,iş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkıralımayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıdaki sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar,üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6- Kurucu üyelerin görev ve yetkileri

1-Derneğin kuruluşuna öncülük yapar.

2-Kurucu üyeler genel kurulu kadar derneğin resmi bir statüye kavuşturulması için çalışmaları yapar.

3-Dernek kurucu üyelerinin önderliğinde kurulmuş olan derneğin feshinden sonra kurulacak olan yeni genel ve yönetim kurulunu ve sonraki genel ve yönetim kurulunu ve almış olduğu kararları fesh etme hakkı saklıdır.Kurucu üyeler dernek tüzüğünün derneğin amaçlarına ve çıkarlarına aykırı şekilde değiştirilmesi durumunda gerek yönetimi gerekse kararları feshetme yetkisine haizdir.

Dernek Organları

Madde 7- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul

2-Yönetim kurulu

3-Denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli,Toplanma Zamanı ve Çağrı Toplantı Usülü

Madde 8-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şıbenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içindeolağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3yılda bir,Mayıs ayı içerisnde,yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saate toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, toplantıya çağırmazsa,üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi

Scroll to top